Activiteiten en Dienstverlening

MEVW is de brancheorganisatie voor aanbieders van Media voor Educatie, Vak en Wetenschap. De media en services van onze leden maken het mogelijk dat professionals in wetenschap, beroep en bedrijf kunnen bijdragen aan ontwikkeling, onderzoek en innovatie in hun organisaties, dat docenten kunnen opleiden, en leerlingen en studenten zich kunnen ontwikkelen.

Wat wij doen

MEVW maakt zich sterk voor een pluriform en gelijk speelveld zodat professionals en docenten en hun ondernemingen en instellingen kunnen kiezen uit een rijk geschakeerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van media en diensten en zodat studenten en leerlingen kunnen werken met leermiddelen van hoge kwaliteit. MEVW werkt structureel samen met vertegenwoordigende organisaties in het publieke en private domein zoals bijvoorbeeld het ministerie van OCW, de koepels voor de verschillende onderwijssectoren of werkgeversorganisatie VNO-NCW. Op die manier zorgt MEVW dat professionals in wetenschap, beroep en bedrijf hun dagelijks werk kunnen doen en draagt MEVW bij aan ‘een leven lang ontwikkelen’ en de kenniseconomie.

Een van de kerntaken van MEVW is de belangenbehartiging van haar leden. Dit doet MEVW bijvoorbeeld door:

  1. Het over het voetlicht brengen van visies, standpunten en belangen die spelen bij haar leden.

  2. Het ondersteunen van haar leden bij de implementatie van regelgeving en afspraken omtrent issues als standaardisatie, toegankelijkheid, digitalisering, privacy, cybersecurity en data.

  3. Het ondersteunen van haar leden op juridische thema's, zoals het auteurs- en reprorecht.

  4. Monitoring, kennisdeling en professionalisering van voor leden relevante ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie.

MEVW en de Mediafederatie

MEVW is lid van de Mediafederatie. De Mediafederatie behartigt het maatschappelijke en economische belang van uitgeefmediabedrijven in Nederland met als doel om voor hen een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat te creëren. Leden van MEVW hebben toegang tot de diensten van de Mediafederatie.