Handreikingen, regelingen en modelcontracten

Educatief uitgeven heeft onder andere te maken met auteursrechten en collectieve regelingen. MEVW (voorheen GEU en MVW) helpt en faciliteert haar leden op dit gebied zodat zij goede afspraken kunnen maken met de auteurs en op de hoogte zijn van regelingen die administratieve rompslomp voorkomen bij het ontwikkelen van leermiddelen. Onderstaand staan de belangrijkste regelingen en servicedocumenten op een rij en geven we enkele handreikingen voor zaken die raken aan het auteursrecht of collectieve regelingen. Sommige documenten zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Andere documenten zijn exclusief voor MEVW-leden en worden op aanvraag toegestuurd. Voor toegang tot deze documenten kunt u terecht bij het mailadres info@mevw.nl.

Auteursrechtvermelding in een uitgave

Met het opnemen van een auteursrechtvermelding maakt de uitgever duidelijk dat een werk auteursrechtelijk is beschermd en wie de rechten op het werk bezit. Een auteursrechtvermelding heeft voornamelijk een waarschuwings- en informatiefunctie. Meer informatie over hoe een correcte auteursrechtvermelding eruit ziet is de vinden in dit document.

Handwijzer voor de uitgeefpraktijk, overname van artikelen

Bij het overnemen van (gedeelten uit) een boek of artikel zijn de bepalingen van de Auteurswet van groot belang. Niet iedere overname is namelijk geoorloofd. In de handwijzer kunt u in hoofdlijnen kennis nemen wanneer, en onder welke voorwaarden, een overname van publicatie mogelijk is en wanneer toestemming van de rechthebbende is vereist.

Regeling Bloemlezingen

Deze regeling regelt het gebruik van gedeelten van literaire werken in educatieve werken, zoals bijvoorbeeld een leesmethode. De afspraken houden rekening met ieders rechten, zorgt voor een billijke vergoeding én behoedt alle betrokken voor administratieve rompslomp. Klik hier om de regeling te zien.

Convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring

Het convenant regelt de voorwaarden voor sponsoring van scholen in het PO en VO en het gebruik van reclame in leermiddelen. Leden van MEVW conformeren zich met hun lidmaatschap aan dit convenant. Dit convenant is verlengd in 2019.

Reprorechtregeling

In Nederland incasseert Stichting Reprorecht bij scholen en andere organisaties een wettelijke vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal van uitgevers. Stichting PRO is verantwoordelijk voor de verdeling of uitkering van de reprorechtgelden aan uitgevers. Elk jaar rond mei/juni vraagt Stichting PRO uitgevers om hun omzet over het afgelopen boekjaar op te geven via hun portal. Op basis van de opgegeven omzetten wordt de uiteindelijke vergoeding aan iedere uitgever bepaald, conform het repartitiereglement van Stichting Pro. Rond september keert Stichting PRO de vergoeding uit aan betrokken uitgevers.

Readerregeling mbo, hbo en wo

De onderwijsinstellingen voor MBO, HBO en WO hebben afspraken gemaakt met uitgevers over het de voorwaarden waaronder zij auteursrechtelijk beschermd materiaal mogen (her-)gebruiken in hun zelfgemaakte readers of in digitale leeromgevingen. De uitvoering van de diverse regelingen zijn in handen van Stichting UvO.

Voor het gebruik van materiaal van beperkte omvang gelden afkoopregelingen; voor materiaal van grotere omvang zijn nadere afspraken opgenomen in de verschillende regelingen. Met de afkoopregelingen van Stichting UvO regelen onderwijsinstellingen eenvoudig toestemming en vergoeding voor het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Meer informatie over de verschillende afkoopregelingen zijn te vinden op de website van Stichting UvO.

Uitgevers kunnen zich kosteloos bij Stichting UvO aansluiten om aanspraak te maken op de collectieve vergoedingen waar zij recht op hebben. Daarnaast kunnen zij Stichting UvO een mandaat geven om hun rechten te beschermen en vergoedingen te innen voor het gebruik van hun werk in het onderwijs. De verdeling van de door Stichting UvO geïncasseerde gelden is vastgelegd in een repartitiereglement.

Overeenkomst Depot KB (exclusief voor MEVW-leden)

Met de Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft de Mediafederatie (het toenmalige NUV) een overeenkomst gesloten over het in depot brengen van digitale uitgaven van de leden van MEVW. Hierin zijn niet alleen voorwaarden voor opname in het depot geregeld, maar ook voorwaarden waaronder de uitgaven bekeken kunnen worden door derden.

Regeling coöperatie BUG/CB Logistics (exclusief voor MEVW-leden)

MEVW leden die zaken doen met CB Logistics, kunnen zich aanmelden als zogeheten B-lid van de Coöperatie BUG. Dit lidmaatschap is kosteloos. B-leden van de Coöperatie BUG die ook lid zijn van MEVW hebben recht op dividenduitkeringen van CB Logistics. In het reglement ‘Vaststelling onderlinge verhoudingen van kostenbijdragen aan het Centraal Boekhuis’ is vastgelegd hoe die dividenduitkeringen worden bepaald. Op aanvraag sturen we dit reglement toe aan MEVW-leden.

Checklist auteurscontracten (exclusief voor MEVW-leden)

Soms wil je als educatief uitgever afspraken maken die niet in het model auteurscontract passen. Denk aan afspraken met fotografen en andere illustratoren of afspraken met auteurs voor een los stukje tekst, omslagontwerpers, enzovoorts. In dat geval is deze checklist handig. Het doel ervan is om aan de hand van de trefwoorden snel te kunnen controleren of alle relevante onderwerpen in een individuele overeenkomst aan bod komen. Voor het maken van een onderwijsmethode is het model auteurscontract de standaard. De checklist auteurscontracten is exclusief beschikbaar voor MEVW-leden en op aanvraag verkrijgbaar.

Model Auteurscontract van MEVW voor educatieve uitgevers (exclusief voor MEVW-leden)

Een onderwijsmethode is een complex product waar een uitgever en meerdere auteurs vaak jaren mee bezig zijn. De uitgever organiseert, financiert en exploiteert en draagt het financiële risico. De auteurs brengen hun deskundigheid in en ontvangen een vergoeding voor hun werk. MEVW heeft een modelcontract ontwikkeld waarin de afspraken zijn vastgelegd die gelden tussen de uitgever en een individuele auteur. De kern daarvan is de overdracht van het auteursrecht en de vergoeding die daar tegenover staat. Maar er zijn tal van ander zaken die er in zijn vastgelegd. Het model auteurscontract en de daarbij behorende toelichting is exclusief beschikbaar voor MEVW-leden en op aanvraag verkrijgbaar.

Retourregeling (exclusief voor MEVW-leden)

Deze regeling is van belang voor MEVW-leden die wetenschappelijke of studieboeken maken voor het hoger of wetenschappelijk onderwijs. De regeling geeft boekhandels rechten om boeken te kunnen terugsturen naar het Centraal Boekhuis. Op aanvraag sturen we de regeling naar MEVW-leden.

Overeenkomst beeldrecht voor educatieve werken anders dan voor het vak CKV (exclusief voor MEVW-leden)

Deze regeling tussen de voorloper van MEVW (GEU) en de Stichting Beeldrecht regelt het gebruik van afbeeldingen van kunstwerken in educatieve uitgaven (maar niet op het omslag), anders dan boeken voor het vak CKV.  De overeenkomst houdt in dat MEVW jaarlijks namens de bij haar aangesloten leden een afkoopsom betaalt voor het gebruik van afbeeldingen van kunstwerken. Deze afkoopsom wordt naar rato doorbelast aan de leden. Op aanvraag sturen we de regeling naar MEVW-leden.

Overeenkomst beeldrecht voor educatieve CKV uitgaven (exclusief voor MEVW-leden)

Deze regeling tussen de voorloper van MEVW (GEU) en de Stichting Beeldrecht regelt het gebruik van afbeeldingen van kunstwerken in het binnenwerk van CKV uitgaven. Daarvoor is een procedure ontworpen die rekening houdt met ieders rechten, zorgt voor een billijke vergoeding én alle betrokken behoedt voor administratieve rompslomp. In de regeling staat ook beschreven hoe een uitgever moet handelen als hij een afbeelding van een kunstwerk op het omslag van zijn werk wil afbeelden. Op aanvraag sturen we de regeling naar MEVW-leden.

WEU regeling (exclusief voor MEVW-leden)

Wil je korte gedeelten en korte werken overnemen in en uit wetenschappelijke en educatieve uitgaven? Dat is binnen afgesproken randvoorwaarden geoorloofd. Daarvoor heeft MEVW voor haar leden een procedure ontworpen die rekening houdt met ieders rechten, zorgt voor een billijke vergoeding én alle betrokken behoedt voor administratieve rompslomp. De regeling stamt uit 2002, maar is nog steeds van kracht. Op aanvraag sturen we de regeling naar MEVW-leden.