Privacy

Digitale leermiddelen en toetssystemen zijn niet meer weg te denken in het onderwijs. Het is belangrijk dat bij het gebruik van deze leermiddelen de privacy van leerlingen en studenten is beschermd. Daarom hebben scholen, vertegenwoordigd door de PO-Raad, de VO-raad, MBO Raad en aanbieders van digitale onderwijsmiddelen afspraken gemaakt over een goede omgang met leerlinggegevens en deze vervat in het Convenant digitale onderwijsmiddelen en privacy.

Dit convenant vertaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben het convenant ondertekend namens alle aangesloten schoolbesturen. Aanbieders tekenen individueel het convenant en passen de afspraken toe in hun verwerkersovereenkomsten met scholen. Hiervoor gebruiken ze allemaal de model verwerkersovereenkomst en de MEVW specifieke bijlage 1 en bijlage 2 bij deze overeenkomst. Alle leden van MEVW gebruiken ook het zogenaamde ECK iD als pseudoniem bij de uitwisseling van persoonsgegevens tussen systemen in de educatieve keten. Ook daarmee wordt de privacy  van de onderwijsdeelnemers verder beschermd.

Om goed om te kunnen gaan met de afspraken in het convenant heeft Edu-K afspraken gemaakt over besturing, besluitvorming, bevoegdheden, kosten, procedurele afspraken, en wijziging van het convenant. Deze afspraken zijn opgenomen in het reglement bij het privacyconvenant.

MEVW en privacy

MEVW wil samen met alle betrokkenen de onderwijsketen veilig en betrouwbaar maken en houden. Daarom was MEVW van begin af aan betrokken bij de totstandkoming van het privacyconvenant. We onderschrijven het centrale principe van het convenant, namelijk dat de onderwijsinstelling de regie voeren over de verwerking van persoonsgegevens in digitale onderwijsmiddelen dat deze data alleen in opdracht van de onderwijsinstelling wordt gedeeld met derden. Data die een aanbieder kan helpen om het leermiddel te verbeteren is altijd geanonimiseerd en wordt ook alleen gebruikt om het leermiddel beter te laten aansluiten bij het leerproces. Dit principe wordt onderschreven door alle MEVW-leden die digitale onderwijsmiddelen uitgeven in het PO, VO of MBO waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Deze leden hebben ook allemaal het privacyconvenant ondertekend én correct en compleet geïmplementeerd. Sterker nog: dat is één van de voorwaarden voor het lidmaatschap van MEVW.

MEVW beijvert zich er ook voor dat steeds meer leveranciers zich aansluiten bij het privacyconvenant en dat de leveranciers allemaal het convenant compleet en correct implementeren. Alleen dan werken we aan betrouwbare en veilige keten, maar ook aan een pluriform aanbod en een gelijk speelveld; belangrijke voorwaarde voor innovatie van leermiddelen.

Een aantal wereldwijde platformleveranciers heeft echter tot op heden het Privacyconvenant niet ondertekend. Deze platformleveranciers benutten in algemene toepassingen veelal data van gebruikers als grondstof voor gerichte commerciële boodschappen en het ontwikkelen van niet openbaar gemaakte algoritmen om mensen aan hun platforms te binden.

Het is onduidelijk in hoeverre deze wereldwijde platformleveranciers dat ook zo doen in het Nederlandse onderwijs. MEVW pleit voor meer transparantie van deze platforms naar Nederlandse scholen en leerlingen.