Auteurs- en reprorecht

De content van mediabedrijven staan vol tekst, beeld, film, muziek en animaties. Of het nu gaat om boeken, een app of een digitaal leerplatform, content is in Nederland over het algemeen van hoge kwaliteit. Met opbrengsten van de verkoop van het materiaal kan de uitgever de auteurs een vergoeding betalen, het materiaal verder verbeteren, doorontwikkelen of een opvolger van een product financieren. Dit zijn allemaal inspanningen die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit. Bescherming van de inkomsten uit verkopen is daarom voor zowel auteur als uitgever van levensbelang. Het Auteursrecht, vastgelegd in de Auteurswet, biedt die bescherming. Het auteursrecht maakt het mogelijk dat iedereen die iets maakt als enige mag beslissen over de exploitatie en dat zijn of haar werk bovendien is beschermd tegen misbruik.

MEVW en auteursrecht

MEVW spant zich in voor een groeiend besef dat auteursrecht de ontwikkeling van vernieuwende producten mogelijk maakt en creatie en innovatie stimuleert. Duidelijkheid over voorwaarden en vergoedingen voor hergebruik of verveelvoudiging van materiaal van aanbieders is daar een vanzelfsprekend onderdeel van. Zonder auteursrechtbescherming kunnen aanbieders niet werken.

Om duidelijkheid te scheppen over de rechten op het materiaal moeten goede afspraken worden gemaakt tussen de maker (veelal de auteur) en de aanbieder (de uitgever). MEVW ondersteunt haar leden daarbij met een model auteurscontract en een toelichting in ‘gewone mensen taal’. Dit model kan door de leden worden gebruikt om goede en eerlijke zakelijke afspraken te maken met auteurs. Het modelcontract en de toelichting zijn op te vragen via info@mevw.nl.

Collectieve regelingen rond auteursrecht

Het hergebruik of verveelvoudiging van auteursrechtelijk beschermd lesmateriaal is in sommige gevallen toegestaan; altijd onder voorwaarde van betaling van een redelijke vergoeding. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van readers op universiteiten en voor bibliotheken die boeken uitlenen. Voor individuele rechthebbenden is het veelal ondoenlijk deze vergoedingen zelf te innen. Daarom is de inning en verdeling van dat soort gelden geregeld door zogenaamde collectieve beheersorganisaties als Stichting Reprorecht, Stichting Pro en Stichting Lira. Meer informatie hierover staat op de website van de Mediafederatie.

In het onderwijs wordt vaak gebruikt gemaakt van bronnen als boeken, beelden, muziek, video’s en artikelen. Er wordt wel eens gedacht dat dat allemaal onmogelijk is vanwege de beperkingen van het auteursrecht. Dat is een misvatting. Er bestaan heel veel regelingen die speciaal zijn bedoeld voor het onderwijs om binnen de grenzen van het auteursrecht gebruik te maken van allerlei bronnen. Op de website Onderwijs & Auteursrecht krijgen gebruikers, zoals leraren, in enkele stappen een duidelijk antwoord op vragen over hoe bronnen in het onderwijs gebruikt kunnen worden. Het platform biedt ook informatie over alle auteursrechtregelingen voor het onderwijs in Nederland.

Inbreuk op auteursrecht

Te vaak worden aanbieders van leermiddelen en toetsen geconfronteerd met piraterij, zowel bij digitale uitgeefproducten als bij fysieke boeken. Vooral websites waarop studenten hele auteursrechtelijk beschermde werken of grote delen daaruit kunnen uploaden en, al dan niet tegen betaling, aanbieden zijn berucht. Of denk aan copyshops die structureel illegaal studieboeken kopiëren en verkopen.

MEVW zet zich in voor de bestrijding van illegaal aanbod en gebruik van content. De verkoop van illegale kopieën gaat direct ten koste van de inkomsten van aanbieders en de investeringen die zij kunnen doen in de vernieuwing van leermiddelen. Daarom treden wij altijd op tegen piraterij, ook ter bescherming van de auteurs, voor wie illegaal kopiëren broodroof betekent. De inkomsten van auteurs zijn immers gekoppeld aan het aantal verkochte boeken.

Bij de bestrijding van piraterij werkt MEVW nauw samen met onder andere Stichting BREIN.