Staat van het Onderwijs 2023: ‘basisvaardigheden nog niet op niveau’

Op 10 mei heeft de onderwijsinspectie de jaarlijkse Staat van het Onderwijs 2023 gepubliceerd. Zij constateert dat de basisvaardigheden (taal, rekenen-wiskunde, burgerschap) nog niet op niveau zijn. ‘Te weinig leerlingen in het basisonderwijs halen het taal- en rekenniveau dat nodig is om zonder problemen de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken’, aldus de Onderwijsinspectie.

Schoolkosten in het mbo

De Onderwijsinspectie merkt op dat schoolkosten in het mbo al langer een probleem vormen voor veel studenten, ‘net als dat zij moeten betalen voor ongebruikte leermiddelen’. In niveau 4 van de BOL zijn de meeste studenten ontevreden over de informatie die is verstrekt over de hoogte van de schoolkosten (38%). Uit de evaluatie van het Servicedocument Schoolkosten blijkt het probleem niet te zijn verminderd.

"Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid"

Ministers Wiersma en Dijkgraaf (OCW) geven in de kabinetsreactie aan dat reeds wordt gewerkt aan een ‘fundamentele herijking van het besturingsmodel voor het funderend onderwijs’ en verwijst naar het beleidsonderzoek “Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid” uit 2022. Daarbij gaat het onder andere om scholenondersteuning, het lerarentekort, het toezicht op scholen en de mate van inzicht in prestaties. Ook grote, samenhangende vraagstukken, zoals de lumpsum-bekostiging, is daar onderdeel van. Het komende jaar gaan de ministers werken aan de herijking en in gesprek gaan met ‘iedereen in en rond het onderwijs’. Zij hopen dat het begin 2024 leidt tot een aantal keuze-richtingen op de hiervoor genoemde onderwerpen voor het funderend onderwijs, met bijbehorende concrete maatregelen.