Prinsjesdag 2023

Dinsdag 19 september was het Prinsjesdag, de dag waarop de Koning de troonrede uitspreekt en waarin de regering aangeeft wat het regeringsbeleid wordt voor het komende jaar. De belangrijkste beleidsmutaties voor de uitgeverijbranche leest u hier.

Door de val van kabinet Rutte-IV heeft de regering gisteren een beleidsarme begroting gepresenteerd. Dit houdt in dat de regering huidig beleid zoveel mogelijk in stand houdt en slechts minimaal noodzakelijke wijzigingen voorstelt. Daar staat tegenover dat de verschillende politieke partijen er op gebrand zijn om, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november, zoveel mogelijk zaken binnen te halen voor hun achterban. De Algemene Beschouwingen (20 en 21 september) en de begrotingsbehandelingen (nader te bepalen) zijn hiervoor de uitgelezen kans.

Belangrijke mutaties voor de uitgeverijbranche

De komende periode richt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zich op een sterke basis en hoge kwaliteit in onderwijs en wetenschap. Ook wil het ministerie ervoor zorgen dat de basisvaardigheden van leerlingen en studenten op orde komen en zijn. Zo wordt de bekostiging van mbo-instellingen vanaf 2024 structureel opgehoogd met € 10,0 miljoen voor het kosteloos beschikbaar stellen van boeken en licenties voor taal, rekenen en burgerschap aan studenten jonger dan 18 jaar. Voor de verbetering basisvaardigheden Primair Onderwijs wordt € 224,8 miljoen in 2024 uitgetrokken, en voor de verbtering basisvaardigheden Voortgezet Onderwijs € 254,4 miljoen in 2024. Voor Open Science wordt in 2024 20 miljoen uitgetrokken.

Ook digitaal onderwijs passeert de revue. Zo wordt er voor ‘Digitaal Onderwijs Goed Geregeld’ € 5,7 miljoen uitgetrokken in 2024, en voor het NGF-project Digitaliseringsimpuls onderwijs NL (hbo)€ 45 miljoen per 2024.

Auteursrecht


Uit de begroting van Justitie en Veiligheid blijkt dat het voorstel om Auteurscontractenrecht te versterken ligt nu bij de Raad van State. Verwacht wordt dat dit voorstel eind 2023 wordt ingediend.

CSRD


Om maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren ondersteunt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het vergroten van inzichtelijkheid in waardeketens, bijvoorbeeld met de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Daarnaast wordt in 2024 wordt nader bekeken hoe het EZK-instrumentarium beter gericht kan worden op internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vervolgstappen


Vanwege de aankomende Tweede Kamerverkiezingen debatteert de Tweede Kamer nog over de ijdens de begrotingsbehandelingen wordt iedere begroting besproken met de desbetreffende minister(s). Kamerleden kunnen door het indienen van amendementen posten op de begroting wijzigen, mits hier een meerderheid voor is. Wanneer de Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met de begroting, gaat de regering de plannen uitvoeren. In de huidige politieke situatie is het goed denkbaar dat ongebruikelijke meerderheden gevormd worden, die afwijken van de coalitielijn. De uiteindelijke middelen, zoals vastgelegd wordt in de respectievelijke begrotingen, kunnen pas aangewend worden vanaf 1 januari 2024. Echter staat het een nieuwe regering na de verkiezingen vrij om wijzigingen op de lopende begroting door te voeren.